వైరస్ తో చనిపోతే ,ఇక అంతిమ సంస్కారం కరువేనా ? | Spl Debate Parts | hmtv #Special debate #Lockdown

వైరస్ తో చనిపోతే ,ఇక అంతిమ సంస్కారం కరువేనా ? | Spl Debate Parts | hmtv #Specialdebate #Lockdown #hmtv

Published on Apr 23, 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s